PARAJSAT ARTIFICIALE

PARAJSAT ARTIFICIALE
Drogat dhe njeriu nga këndvështrimi shkencor-shpirtëror

Orlando Donfrancesco

ISBN 978-9928-811-06-6

Çmimi 1200 Lekë / 12 €

214 faqe

Lëndët narkotike kanë shoqëruar njeriun gjatë gjithë historisë së tij si një element themelor po ashtu edhe si një pengesë në zhvillimin e tij. Atëherë si duhet t’i gjykojmë ato nga këndvështrimi shkencor-shoqëror, përtej mekanizmave të njohur kimiko-fizikë? Cili është veprimi i tyre mbindjesor te njeriu? Dhe njëkohësisht, cili është roli i tyre ezoterik në historinë tonë të zhvillimit?