INTERPRETIMI I KONTRATËS

Guido Alpa

ISBN 978 – 9928 – 280 – 11 – 4

Çmimi 2900 Lekë / 24 €

Përktheu Av. Lisenko Moçka

Orientime dhe kritika të jurisprudencës